Stavební a technické dozory staveb - průběh a informace

STAVEBNÍ  A  TECHNICKÝ  DOZOR  V  HRADCI  KRÁLOVÉ  A  OKOLÍ

Zajišťuji STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR S AUTORIZACÍ ČKAIT dle stavebního zákona s dlouholetými zkušenostmi za více jak 45 let praxe. Je bezpodmínečně zapotřebí znalostí a zkušeností stavebně technického dozoru. V návaznosti na požadavek mandanta případně sjednám technickou pomoc s rozpočtářem (výkaz výměr, srovnávací, či vzorový rozpočet, posouzení nabídnutých cen při vyhodnocení výběrového řízení), právníky, geologem, statiky, rozpočtáři a specialisty projektantů.

Pro stavební firmy, je nezkušenost investora a nedostatek času k osobnímu dohledu nad stavbou silným lákadlem, odchýlit se od projektové dokumentace, nedodržovat stavební technologie, navýšit cenu díla nebo zaměnit projektované materiály za levnější, nekvalitní.

Má práce mne nejenom baví, ale je mým koníčkem.

Byl jsem stavebním dozorem už přes 4.000 mil. Kč investic do staveb.

Absolvoval jsem 2 školení o čerpání Dotací Evropské unie a realizoval mnoho staveb za těchto náročných podmínek Evropských dotací.

Vozím sebou měřič vzdáleností, detektor dutin, elektroinstalace a kovů skrytých v konstrukcích, detektor vlhkosti konstrukcí, nivelační přístroj.

KVALIFIKACE PRO STAVEBNÍ DOZOR je obzvláště Autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Certifikace o odbornosti a absolvování vzdělávání ČKAIT, Osvědčení o absolvování Kurzu Stavební a technický dozor investora a další sebevzdělávání spolu s dalšími předpoklady je nejdůležitější zkušenosti a letitá praxe.

Zajistím posouzení: použitých materiálů a detailů, návrh problematických detailů.
V návaznosti na požadavek investora zajistím práce odpovědného geodeta nebo soudního znalce v oboru oceňování nemovitostí nebo posouzení konstrukcí technickým a zkušebním ústavem.

Realizace spolupráce autorizovaného ČKAIT stavebního a technického dozoru na stavbě

Důležitým procesem je seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, k realizaci stavby, stavebním povolením, obsahem smluv, stanovisky veřejnoprávních orgánů a ostatními dokumenty.

Níže poukazuji na postup činnosti naší spolupráce stavebního a technického dozoru stavby s investorem.

STAVEBNÍ POVOLENÍ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro získání stavebního povolení ke stavbě domu je zapotřebí projednání se Stavebním úřadem, orgány státní správy, správci podzemních sítí i ostatními dotčenými orgány. Projednání projektové dokumentace a problematiky je nutné provést, než se zažádá stavební úřad o povolení stavby domu. Zajistím všechna potřebná povolení, vyjádření a stanoviska pro získání stavebních povolení, ohlášení stavby apod. Zajišťuji vydání stavebního povolení.

GARANCE ODPOVĚDNÉ OSOBY ZA ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY

Jestli po Vás požaduje Stavební úřad autorizovanou odpovědnou osobu za provedení stavby či jestliže investor staví stavbu svépomocí a je třeba oprávnění stavební firmy, či osoby k provádění odborného dohledu pro stavební úřad, kterému v návaznosti na vlastnictví Osvědčení o autorizaci ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě) jsem schopen stavebnímu úřadu předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA STAVEBNÍ DOZOR AUTORIZOVANOU OSOBOU ČKAIT. Mám všechna stejná oprávnění k činnosti jako stavební firma a jsem autorizovanou osobou České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a tím mohu stavebnímu úřadu a investorovi stavby garantovat řádné provedení stavby. Další doklady jsou uvedeny v sekcích Živnostenské listy, Osvědčení, Certifikace. Vlastním živnostenská oprávnění jak k Výkonu stavebního dozoru, Provádění staveb, tak Činnosti odborných a ekonomických poradců.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO SOUTĚŽ O ZHOTOVITELE STAVBY

Chcete zodpovědně vybrat nejvhodnějšího zhotovitele pro Vaši stavbu? Kvalitní a přesné vypracování zadávacích (soutěžních) podmínek podle dlouholetých zkušeností ze zadáváním zakázek je nutností. V nich nastavím stejné a přesné parametry zadání pro přesné a řádné ocenění prací zhotovitelem a jasné podmínky k UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO a do zadání zahrneme i činnosti zhotovitele, které by jinak požadoval uhradit při provedení stavby a nastavím jasná a přesná pravidla pro uchazeče o provedení stavby bez potřeby dalších nákladů při realizaci stavby. Podstatné je zpracování zadávacích podmínek dle podmínek investora a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby a jeho vyhodnocení.

VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY O DÍLO STAVBY

Je jedna z nejdůležitějších věcí v celém stavebním procesu. Upravuje vzájemné vztahy mezi stavebníkem a dodavatelem díla. Zajištění přípravy a uzavření SMLOUVY O DÍLO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM stavby. Proto je nezbytné naprosto přesně definovat smluvní strany, místo stavby, rozsah prací, cenu, splátkový kalendář, termínový kalendář, odpovědnosti za dílo včetně případných vad, záruční dobu, zádržné, případné sankce, také postup při řešení sporných záležitostí a mnoho specifických detailů pro maximální opevnění zájmů stavebníka (investora).

Dlouholetými zkušenostmi za více jak 40 let praxe znám jakou problematiku stavby předvídat a zahrnout do smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, což zajistí kvalitní a bezproblémový průběh stavby jasně a pevně stanovenými pravidly. Zajistím Vám tím poklidný průběh stavby s uhlídáním nákladů za stavební práce bez bezdůvodného navýšení nákladů stavby, jak se zhotovitelé stavby snaží na investorovi, který nebývá s těmito praktikami zkušený.

STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, INVESTORA, OBJEDNATELE STAVBY A ZADAVATELE

Při stavbě rodinného domu proti sobě většinou stojí dva odlišné zájmy. Investor (objednatel, zadavatel stavby) samozřejmě chce co nejlépe a nejkvalitněji bydlet, naproti tomu stavební firma chce postavit dům co nejlevněji. Někdy ovšem úspory mohou být na úkor právě kvality stavby, ale stavebník laik to bohužel většinou nepozná. A právě proto je kvalitní stavební dozor pro stavbu nezbytností.

Práce osoby vykonávající stavební dozor začíná již před samotným začátkem stavby, neboť tento odborník je vám schopen poradit již ve fázi projektu, díky čemuž se můžete vyhnout nevhodným řešením, která by v budoucnu mohla být zdrojem problémů. STAVEBNÍ DOZOR PŘI STAVBĚ sleduje stejné zájmy jako investor, pomůže vybrat vhodné dodavatele, při realizaci stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací, se zvýšenou pozorností sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby.

Dlouhá praxe v technickém oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy. Projekt stavby se sebou nese mnoho rizik a často se můžete setkat s případy staveb, které končí u soudu. Důvodem jsou většinou nekvalitně odvedené stavební práce nebo krachující stavební firmy.

Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají samozřejmě kvůli financím. Každý projekt by měl být postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Pokud se stane, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována.

V průběhu stavby také může dojít k naprosto zásadním chybám dodavatelské firmy, které mohou ohrozit celý projekt. Těmto situacím může zabránit KVALITNÍ DOHLED NAD TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ. Dozor by měl fungovat u stavby od samého počátku, pokud je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, pak bývá většinou pozdě. Náklady na stavební dozor mohou být mnohonásobně vyváženy zárukou kvalitně odvedené práce.

ROZSAH VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORCE STAVBY blíže specifikuje rozsah bývalé platné vyhl. č. 104/73 Sb. Stát.arbitráže a další činnosti pro mandanta (investora) určuje Sazebník UNIKA. ROZPIS NABÍZENÝCH PRACÍ STAVEBNÍHO A TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY bude podrobně uveden v cenové nabídce podle upřesnění požadavků (parametrů zadání) s investorem (mandantem - klientem) i s uvedením nadstandardů nabídky stavebnětechnickékého dozorce. Nabídka činnosti bude pak přesně zkopírována do Příkazní smlouvy k výkonu stavebně technického dozoru. Zabezpečím zpracování časového harmonogramu stavebních prací. Odevzdám staveniště zhotoviteli stavebních prací s vyhotovením samostatného protokolu. Provedu ohlášení vybraného zhotovitele stavebnímu úřadu. Vedu pravidelné kontrolní dny na stavbě. Pořizuji pravidelně zápisy z Kontrolních dnů stavby za účasti zástupců zhotovitele a pravidelně zápisy zasílám klientovi k vyjádření (pakliže se nemůže zůčastnit kontrolního dne) i s fotodokumentací časového průběhu stavby. V případě, že se klient (investor) nemůže zůčastnit kontrolního dne stavby jsem tu od toho, abych jej včas a řádně informoval a přenesl jeho přání na zhotovitele stavby. Fotodokumentaci a kamerové záznamy z časového průběhu stavebních prací pak předávám klientovi na CD či jinou elektronickou formou, na které se dohodneme. Pravidelně kontroluji zápisy ve stavebních denících. Na konci stavby provedu přejímku dokončené stavby s vypracováním zápisu pro kolaudační řízení, tzv. prohlášení stavebního dozoru. Zajistím zkolaudování stavby.

DŮSLEDNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ NA STAVBĚ

Toto je PODSTATA VÝKONU STAVEBNÍHO A TECHNICKÉHO DOZORU zároveň s přejímkou konstrukcí před jejich zakrytím, které se stanou nepřístupnými. Samozřejmostí je průběžné pořizování fotodokumentace a kamerového záznamu z průběhu stavebních prací a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentaci konstrukcí před jejich zakrytím pak předkládám investorovi (klientovi) na CD nosiči či jinou elektronickou formou. Kontroluji dodržování kvality materiálů, technologií a smluv, aby práce byly provedeny včas, v řádné kvalitě a dle přání mého klienta. Kontroluji dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele. Provedu kontrolu plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů a stanovisek dotčených orgánů. Organizuji kontrolní dny na stavbě a kontroluji plnění úkolů z nich vyplývajících. Zajistím předání a převzetí stavby od zhotovitele investorovi a průběh vlastního přejímacího řízení dokončené stavby s provedením zápisu, včetně zajištění protokolů, atestů, certifikátů, tlakových zkoušek, revizních zpráv a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu dle smluv o dílo a podmínek řádného zajištění kolaudačního řízení. Provedu kontrolu odstraňování vad a nedodělků zhotovitele uvedených v Zápisech o předání a převzetí stavby a stavebních prací prací od zhotovitele, o čemž provedu zápis.

DODRŽOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zní to jako samozřejmost, ale na stavbách se s touto chybou setkáváme často. Především u staveništní montáže je velkým neštvarem improvizace. Často to bývají změny ze strany realizační firmy. Ta má většinou důvody prostší, ale tvrdší. Projektant vymyslí konstrukci, která je při realizaci neřešitelná, a tak musí dojít k úpravě a konečnému dořešení na stavbě. Pokud v těchto firmách nefunguje systém řízení výroby a nejsou zpracovány konstrukční výkresy (kladečský plán, rozkreslení konstrukcí a detailů), dochází k lidové tvořivosti a improvizací na stavbě. Při aktuální situaci s nedostupností kvalifikované pracovní síly je tento jev velmi nebezpečný pro celý obor stavebních prací.

KONTROLA FAKTURACE ZHOTOVITELE

Při kontrole staveb provádím podrobné kontroly soupisů skutečně provedených prací do podrobna skutečně provedených prací doržování dohodnutých jednotkových cen dle rozpočtu Smlouvy o dílo se zhotovitelem a tím oprávněné fakturace zhotovitelů. Kontroluji jednotkové a celkové ceny a množství jednotek jednotlivých provedených prací dodaných na stavbu materiálů, prací a stavebních technologií a to každé z položek a po podrobné kontrole a odsouhlasení teprve předám se svým podpisem klientovi.

Je v kompetenci stavebního dozoru, aby zhodnotil, zda zamýšlené změny cen jsou nezbytné a investor by na ně měl přistoupit.

Investice do stavebního dozoru se pak může stonásobně vrátit.

ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE STAVBY

Po dokončení stavby shromáždím, zkontroluji a zkompletuji úplnost a správnost dokladů stavby pro zajištění hladkého průběhu kolaudačního řízení (revize, zkoušky, protokoly, atesty, certifikáty, atd.). Zkontroluji odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele. kontroluji odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí stavby, dodávek a prací. S kladným předávacím protokolem stavby zažádám v dostatečném předstihu stavebím úřad, aby stavba mohla být okamžitě užívána a zabezpečím zdárný průběh kolaudačního řízení. Účastním se kolaudačního řízení, zajistím případné požadavky kolaudačního řízení a dovedu stavbu do konce ke spokojenosti orgánů ve stavebním řízení a hlavně pro spokojenost mého klienta.

ČINNOST ODBORNÝCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ

Spočívá v nalezení ekonomicky výhodnějších materiálů při zachování kvality, než předpokládá projektová dokumentace. Ekonomické vyhodnocení projektovou dokumentací navržených materiálů a technologií s navržením ekonomicky výhodnějších řešení při minimálně zachování kvality a trvanlivosti, případně navržení i jiných úsporných řešení. Projednání vhodnosti nově navržených náhrad materiálů a technologií s investorem a projektantem a s dotčenými orgány. Podmínkou je zajištění souhlasného stanoviska investora (klienta) a projektanta, případně projednání a souhlas dotčených veřejnoprávních orgánů.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Podle Zákona č. 309/2006 Sb. je zákonnou povinností stavebníka ZAJISTIT ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi, vypracovat Plán BOZP na staveništi, provézt Ohlášení na Oblastní inspektorát práce s předepsanými informacemi a provádět průběžné kontroly stavby a aktualizace Plánu BOZP, Ohlášení na OIP a Kontrolních listů Koordinátora BOZP. Při opomenutí těchto povinností se stavebník vystavuje finančnímu postihu do 400 tis. Kč, právnická osoba až 1 mil. Kč. Na tuto činnost vlastním Osvědčení k čiinnosti Koordinátora BOZP akreditovanou organizací.

PŮSOBÍME V TĚCHTO LOKALITÁCH:

HRADEC KRÁLOVÉ, PARDUBICE, TŘEBECHOVICE POD OREBEM, DVŮR KRÁLOVÉ N. LABEM, NOVÝ BYDŽOV, VYSOKÁ NAD LABEM, JAROMĚŘ, JOSEFOV, TŘEBEŠ, SVOBODNÉ DVORY, JIČÍN, PLOTIŠTĚ NAD LABEM, LÁZNĚ BOHDANEČ, PARDUBICE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, RYCHOV NAD KNĚŽNOU, ČEPERKA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, HOŘICE, CHRUDIM, ČASTOLOVICE, SMIŘICE, BLEŠNO, NECHANICE, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM, OPATOVICE NAD LABEM, HOLICE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, DOBRUŠKA, OPOČNO, LÁZNĚ BOHDANEČ, CHRUDIM, PŘELOUČ, VYSOKÉ MÝTO, VAMBERK, HOŘICE, ČESKÁ SKALICE

joomla template
template joomla