KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Výkon funkce Koordinátor BOZP na staveništi v Hradci Králové a okolí

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠÍ SPOKOJENOST

 

Čestmír Jelínek – AGOS s Osvědčením akreditované společnosti, zkušenostmi a autorizací ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě) Vám nabízí zcela komplexní zajištění všech Vašich povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce na staveništi se zkušenostmi více jak 10 let.

POVINNOST ZŘÍDIT NA STAVBĚ KOORDINÁTORA BOZP vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ, právnickou a fyzickou osobu pod sankcí od Oblastního inspektorátu práce.
Koordinátor BOZP na staveništi – Čestmír Jelínek – AGOS s Certifikátem o odborné způsobilosti a s autorizací ČKAIT pro tuto činnost vám zajistí kompletní služby , které pokryjí všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i peníze.
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jejich novel a mnoho dalších zákonů upravujících BOZP .

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVBĚ plní povinnosti zadavatele stavby (objednatele, investora, stavebníka) ve vztahu k zajištění BOZP při provádění stavebních prací. BOZP je nutné koordinovat na všech stavbách a při všech činnostech, což je povinnost daná zákonem, nařízením vlády a zákoníkem práce. Původem jsem stavbyvedoucím, takže respektuji stavařské zákonitosti.

Pokuty pro zadavatele stavby (objednatele, investory)

 • povinnost zadavatele mít zajištěného koordinátora BOZP kontroluje Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty
 • při neplnění těchto povinností může zadavatel stavby dostat pokutu:
  - fyzická osoba do výše 400 000
  - právnická osoba do výše 2 000 000
 • stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho.

   Zákon č. 309/2006 Sb., předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi) stavby, aby určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy (při zpracování projektové dokumentace) a rovněž při realizaci stavby.

   Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících (subdodávek), ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe. 

   Koordinátor BOZP s Osvědčením akreditovanou společností a Autorizací ČKAIT je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zpracovat "Oznámení o zahájení prací" na Oblastní inspektorát práce, zpracovat "Plán BOZP na staveništi" pro vzájemné informování mezi ostatními zhotoviteli (subdodavateli) s uvedením rizik, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je ze zákona povinen určit zadavatel stavby (objednatel, investor, stavebník).

 

   Od 1. května 2016 nabyla účinnost již sedmá novela zákona o bezpečnosti práce. Jedním z nezanedbatelných důvodů zavedení zmiňované právní normy je i neutěšený nárůst smrtelných úrazů, které ve stavebnictví eviduje Státní úřad inspekce práce.

   Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla provedena zákonem č. 88/2016 Sb., by měla přispět ke snížení počtu smrtelných úrazů ve stavebnictví.

   Ke zlepšení praktické situace ve stavebnictví v oblasti BOZP jistě přispěje i fakt, že s účinností od 1. května 2016 byly novelizovány i rozhodující prováděcí předpisy, tj. NV č. 136/2016 Sb. a NV č. 592/2016 Sb., a to publikováním NV č. 136/2016 Sb.

   Zdůraznily se povinnosti , zvýšila zodpovědnost za špatný výkon činnosti zejména u koordinátorů BOZP na staveništi, což má dopad na postihy vyvozované oblastními inspektoráty práce za přestupky fyzických osob, popř. delikty právnických osob podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

 

KOORDINÁTOR BOZP STAVEBNÍCH PRACÍ BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY

 • Vypracuje pro Vás a pro stavbu Plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivé pracovní postupy při realizaci podle Zákona a Nařízení vlády.
 • V případě zájmu vám bude nápomocen při výběru zhotovitelů na základě posouzení stavu zabezpečení BOZP a PO při jednotlivých požadovaných činnostech stavebníkem.
 • Dodá seznam dotčených zákonů, vyhlášek a nařízení vlády do Plánu BOZP.
 • Zajistí dodat všechny potřebné prostředky pro zahájení stavebních prací z oblastí BOZP, PO a životního prostředí.
 • V případě zájmu vám bude nápomocen při vypracování smlouvy se zhotovitelem prací v oblasti BOZP.

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP STAVEBNÍCH PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY

 • Zpracuje "Oznámení o zahájení prací OIP" (Oblastnímu inspektorátu práce) a ohlásí za vás zahájení stavebních prací na staveništi a zhotovitele na staveništi příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a průběžně informace aktualizuje
 • Vypracuje "Plán BOZP na staveništi" s uvedením bezpečnostních předpisů, vyhodnocení rizik pro proškolení jednotlivých zhotovitelů a jejich zaměstnanců na staveništi
 • Průběžně koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
 • Sleduje bezpečné provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
 • Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje Plán BOZP dle skutečnosti.
 • Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.
 • Navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů.
 • Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
 • Kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sleduje dodržování plánu BOZP na staveništi
 • Vyhotovuje Kontrolní listy Koordinátora BOZP na staveništi (zápisy o zjištěných nedostatcích) v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhuje opatření, zda a jakým způsobem je možné tyto nedostatky odstranit.
 • Navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
joomla template
template joomla